Mitä kaikkea opit kurssilla?

kriit­ti­syys

Näkemään ekososiaalisten ongelmien taustalla olevia syitä tarkemmin.

ko­ke­muk­sel­li­suus

Antamaan tilaa myös tunteille ja kokemuksille ja arvottamaan niitä osana tiedonmuodostuksen prosessia.

kasvu

Tukemaan omaa ja toisten kasvua täyteen ihmisyyteen ja hyväksi elämänverkon jäseneksi.

käytäntö

Menetelmiä ekokriisin ongelmien ratkaisuun ja ekososiaalisen sivistystyön toteuttamiseen.

miten suoritat kurssin?

suoritat kurssin it­se­näi­ses­ti etkä tarvitse to­dis­tus­ta


tarvitset to­dis­tuk­sen kurssin suo­rit­ta­mi­ses­ta


Haluat järjestää lä­hio­pe­tus­ta si­säl­tä­vän kurssin ryhmälle

kurs­sioh­jel­ma

KLIKKAA ITSESI LUEN­NOIL­LE ALLA OLEVAn AIKAJANAN KU­VAUK­SIS­TA!

Hanki todistus elä­män­verk­ko­kurs­sin suo­rit­ta­mi­ses­ta

Miksi?

– Voit todentaa osaamisesi kurssin sisällöstä.

– Voit liittää todistuksen helposti ansioluetteloosi tai esim. LinkedIn-profiilisi.

– Saat mahdollisuuden liittää kurssisuorituksen osaksi laajempia opin­to­koko­nai­suuk­sia (vastaa 1 op).

– Saat ylimääräisen kannustimen käydä kurssi loppuun.


Sisältää online-tentin, palautteen ja allekirjoitetun todistuksen. ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

40 € + alv 24% (49,60 €)

Suo­si­tuk­set

Selkeä materiaali aiheesta, joka puhuttelee opettajaa, kasvattajaa ja ketä tahansa kuulijaa. Aineisto ja livemateriaali kertoo ekososiaalisen kasvatuksen käsitteet ymmärrettävästi. Materiaalia voisi hyvin käyttää opetuksen suunnittelun tukena eri asteilla. Aiheessa pureudutaan tämän hetken ja tämän maailman kriittisimpiin teemoihin: riittävyyteen, mer­ki­tyk­sel­li­syy­teen, toivoon ja empatiaan. Lämmin suositteluni.

Hannele Cantell,  dosentti ja yliopistonlehtori (ympäristökasvatus), Helsingin yliopisto

Kiitos! Hyvä ja tärkeä luentosarja!

Yh­teys­tie­dot

050 345 1847 (Raisa)

040 062 8292 (Sami

toimisto@eko­so­si­aa­li­nen­kas­va­tus.fi

Eko­so­si­aa­li­nen kasvatus

 #elämänverkkokurssi

Maksuton kurssi kaikille kestävästä hyvinvoinnista kiinnostuneille.

© Raisa Foster & Sami Keto, 2019