Jul­kai­su­ja

Foster, R., Mansikka-aho, A. & Salonen, A.O. (2022). Eko­so­si­aa­li­nen sivistys osal­lis­tu­mi­sen, vai­kut­ta­mi­sen ja kestävän tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­sen pohjana. In N. Hienonen, P. Nilivaara, M. Saarnio & M.-P. Vai­ni­kai­nen (eds.)  Laaja-alainen osaaminen koulussa: Ajat­te­li­ja­na ja oppijana ke­hit­ty­mi­nen. Helsinki: Gaudeamus, 204–2017. [Ecosocial approach to par­tici­pa­tion, in­vol­ve­ment and building a sus­tai­nable future]


Foster, R., Mnemo ZIN, Keto, S. & Pulkki, J. (2022). Recog­nizing Eco­socia­liza­tion in Childhood Memories. Educa­tio­nal studies


Foster, R., Salonen, A. O. & Sutela, K. (2022). Tai­de­kas­va­tuk­sen eko­so­si­aa­li­nen kehys: Kohti kes­tä­vyys­tie­tois­ta elä­mä­no­rien­taa­tio­ta. Kasvatus 53 (2), 118–129. 


Foster, R. & Turkki, N. (2021) Eco­Jus­tice Approach to Dance Education. Journal of Dance Education


Järvinen, S., Foster, R., & Morris, N. (2020). Ym­pä­ris­töin­nos­ta­ja luon­to­ko­ke­mus­ten ja eko­so­si­aa­li­ses­ti mer­kit­tä­vien suhteiden vä­lit­tä­jä­nä. So­si­aa­li­pe­da­go­gi­nen Ai­kakaus­kir­ja, 21, 39–62. https://doi.org/10.30675/sa.91582  [En­vi­ron­men­tal animateur as an in­terpre­ter of nature ex­pe­riences and eco­social­ly sig­ni­ficant re­la­tions­hips]


Kallio, J. & Pulkki, J. (2022). Elämää vaalivan it­se­kas­va­tuk­sen luonnos. Ai­kuis­kas­va­tus 42(1), 25–36. 


Keto, S., Foster, R., Pulkki, J., Salonen, A.O. & Värri, V-M. (2022). Eko­so­si­aa­li­nen kasvatus – viisi teesiä rat­kai­sueh­do­tuk­se­na ant­ro­po­see­nin ajan haas­tee­seen. Kasvatus & Aika. [Ecosocial education – five theses as sug­ges­tions for the challenge of Anth­ro­poce­ne]


Keto, S., & Foster, R. (2021). Eco­socia­liza­tion – an Eco­lo­gical Turn in the Process of Socia­liza­tion. In­ter­na­tio­nal Studies in Sociology of Education, 30(1-2), 34–52. https://doi.org/10.1080/09620214.2020.1854826


Keto, S., Pulkki, J. & Rautio, P. (2021). Kuinka laajaa on laaja-alainen osaaminen?:

Ra­ken­ta­van mo­ni­la­ji­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen si­säl­lyt­tä­mi­nen ope­tus­suun­ni­tel­miin. Teoksessa Haverinen, Risto, Mattila, Kirsikka, Neuvonen, Aleksi, Saramäki, Rinna & Sil­la­nau­kee, Otso (toim.) Ihminen osana elon­kir­joa: Luon­to­suh­teet, luon­to­kä­si­tyk­set ja sivistys kes­tä­vyys­krii­sin ai­kakau­del­la. Sitra, 80–92. https://www.sitra.fi/app/uploads/2021/12/sitra-ihminen-osana-elon­kir­joa.pdf


Mansikka-aho, A. & Pulkki, J. (2022). Eko­so­si­aa­li­sen si­vis­tyk­sen haaste: Au­toet­no­gra­fia luo­kan­opet­ta­jan voi­maan­tu­mi­ses­ta). Teoksessa Hienonen, N., Nilivaara, P., Saarnio, M. & Vai­ni­kai­nen, M-P. (eds.) Laaja-alainen osaaminen koulussa. Ajat­te­li­ja­na ja oppijana ke­hit­ty­mi­nen. Helsinki: Gaudeamus.


Pulkki, J. & Keto, S. (tulossa 2022). Ecosocial Autonomy as an Educa­tio­nal Ideal. Relations. Beyond anth­ro­pocent­rism 10(2).


Pulkki, J. (2022). Humility imparts the wonders of nature: a virtue-ethical ela­bo­ra­tion of some Michael Bonnett’s thoughts. En­vi­ron­men­tal Education Research.


Pulkki, J. (2022). The Moral Problems of Economism in an Age of Eco-Crisis. Journal of Critical Educa­tio­nal Policy Studies 19(3). http://www.jceps.com/archives/12012


Pulkki, J. (2021). Eko­so­si­aa­li­nen hyve-etiikka. Ai­kuis­kas­va­tus 41(2), 102–112.


Pulkki, J. (2021). Ajatuksia ekoin­di­vi­du­aa­tion kas­va­tus­fi­lo­so­fias­ta. So­si­aa­li­pe­da­go­gi­nen

Ai­kakaus­kir­ja 22, 43–62.


Pulkki, J. & Värri, V-M. (2021). Com­pe­tition within tech­no­lo­gy. A Study on Com­pe­titi­ve Thought and Moral Growth. Teoksessa Heik­ku­ri­nen, P. & Ruuska, T. 2020. Sus­tai­na­bi­li­ty beyond tech­no­lo­gy: Phi­lo­sop­hy, critique and implica­tions for human or­ga­niza­tion. Oxford Uni­ver­si­ty Press


Pulkki, J. (2020). Var­si­nai­nen minä ja henkisyys eko­so­si­aa­li­sen kas­va­tus­fi­lo­so­fian as­pek­tei­na. Kasvatus 51 (3), 302–316.


Pulkki, J. & Varpanen, J. & Mullen, J. (2020). Ecosocial phi­lo­sop­hy of education: Eco­lo­gizing the opi­nio­na­ted self. Studies in phi­lo­sop­hy and education. DOI: 10.1007/s11217-020-09748-3


Salonen, A. & Foster, R. (2021). Ir­tio­le­mi­ses­ta mer­ki­tyk­sel­li­sek­si osaksi maailmaa. In R. Haverinen, K. Mattila, A. Neuvonen, R. Saramäki & O. Sil­la­nau­kee (eds.) Ihminen osana elon­kir­joa. Luon­to­suh­teet, luon­to­kä­si­tyk­set ja sivistys kes­tä­vyys­krii­sin ai­kakau­del­la. Helsinki: Sitra, 52–64, https://www.sitra.fi/app/uploads/2021/12/sitra-ihminen-osana-elon­kir­joa.pdf [From se­pa­ra­tion towards the mea­ning­ful part of the world]
Ai­kai­sem­pia jul­kai­su­ja


Foster, R. (2019). Recog­nizing Mutuality: The More-than-human World and Me. In Art, Eco­Jus­tice, and Education. In­ter­sec­ting Theories and Practices. R. Foster, J. Mäkelä & R. Mar­tusewicz (eds.). New York: Routledge, 257–297.


Foster, R. & Mar­tusewicz, R. (2019). Int­ro­duc­tion: Con­tem­po­ra­ry art as Critical, Re­vi­ta­lizing, and Ima­gi­na­ti­ve Practice toward Sus­tai­nable Com­mu­ni­ties. In R. Foster, J. Mäkelä & R. Mar­tusewicz (eds.) Art, Eco­Jus­tice, and Education. In­ter­sec­ting Theories and Practices. New York: Routledge.


Foster, R., Mar­tusewicz, R., & Mäkelä, J. (eds.) (2019). Art, Eco­Jus­tice, and Education. In­ter­sec­ting Theories and Practices. New York: Routledge.


Foster, R., Salonen, A. O. & Keto, S. (2019). Kes­tä­vyys­tie­toi­nen elä­mä­no­rien­taa­tio pe­da­go­gi­se­na pää­mää­rä­nä. In Ope­tus­suun­ni­tel­ma­tut­ki­mus – ajan merkkejä ja siirtymiä. T. Autio, L. Hakala & T. Kujala (eds.) Tampere Uni­ver­si­ty Press. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/118706/kes­ta­vyys­tie­toi­nen_ela­ma­no­rien­taa­tio_pe­da­go­gi­se­na_paa­maa­ra­na.pdf [Sus­tai­nable life orien­ta­tion as a pe­da­go­gical aim]


Foster, R. (2017). Ny­ky­tai­de­kas­va­tus toi­sin­te­ke­mi­se­nä eko­so­si­aa­lis­ten kriisien ai­kakau­del­la. So­si­aa­li­pe­da­go­gi­nen ai­kakaus­kir­ja. Vuo­si­kir­ja 2017, vol 18. https://journal.fi/so­si­aa­li­pe­da­go­giik­ka/article/view/63484 [Con­tem­po­ra­ry art education as (un)doing in the era of eco-social crisis]


Foster, R. (2016). Hiljainen kosketus – kohti eko­fi­lo­so­fis­ta kas­va­tus­ta. In A. Suominen (ed.) Tai­de­kas­va­tus ym­pä­ris­tö­huo­len ai­kakau­del­la – avauksia, suuntia, mah­dol­li­suuk­sia. Helsinki: Aalto ARTS Books. https://shop.aalto.fi/media/filer_public/b9/d5/b9d5af0c-c63a-43b5-bacb-6f86cbccc859/tai­de­kas­va­tusym­pa­ris­to­huo­len­ai­kakau­del­la.pdf [Silent touch – towards ecop­hi­lo­sop­hical education]


Pulkki, J. Dahlin, B. & Värri, V-M. (2017). En­vi­ron­men­tal Education as a Lived-Body

Practice? A Con­templa­ti­ve Pedagogy Pers­pec­ti­ve. Journal of phi­lo­sop­hy of education 51(1), 214-229.


Pulkki, J. (2017). Kilpailun harha - aa­te­his­to­rial­li­sil­ta juurilta kil­pai­lu­fa­ta­lis­mia vastaan. Kasvatus & aika 11(4), 88-101.


Pulkki, J. (2016). Com­pe­titi­ve Education Harms Moral Growth. In M.A. Peters (ed.), Encyclo­pe­dia of Educa­tio­nal Phi­lo­sop­hy and Theory


Pulkki, J., Dahlin, B. & Värri, V.M. (2016). En­vi­ron­men­tal Education as a Lived-Body Practice? A Con­templa­ti­ve Pedagogy Pers­pec­ti­ve. Journal of Phi­lo­sop­hy of Education.


Salonen, A. (2014). Eko­so­si­aa­li­nen hy­vin­voin­ti­pa­ra­dig­mayh­teis­kun­nal­li­sen ajattelun ja

toiminnan uusi suunta täyt­ty­väl­lä maa­pal­lol­la. So­si­aa­li­pe­da­go­gi­nen ai­kakaus­kir­ja 15, 32–62.


Salonen, A. & Bardy, M. (2015). Eko­so­si­aa­li­nen sivistys herättää luot­ta­mus­ta tu­le­vai­suu­teen. Ai­kuis­kas­va­tus 35 (1), 4–15.


Värri, Veli-Matti 2018. Kasvatus eko­krii­sin ai­kakau­del­la. Tampere: Vas­ta­pai­no.

Yh­teys­tie­dot

050 345 1847 (Raisa)

040 062 8292 (Sami

toimisto@eko­so­si­aa­li­nen­kas­va­tus.fi

Eko­so­si­aa­li­nen kasvatus

 #elämänverkkokurssi

Maksuton kurssi kaikille kestävästä hyvinvoinnista kiinnostuneille.

© Raisa Foster & Sami Keto, 2019