raisa-foster-35.jpg-me

fT, dosentti, tutkija & tai­tei­li­ja

Raisa Foster

Raisa Foster on Itä-Suomen yliopiston dosentti (so­si­aa­li­pe­da­go­giik­ka, erityisesti taiteellinen tutkimus ja työote) ja Taideyliopiston dosentti (tanssipedagogiikka). Tällä hetkellä hän toimii yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopiston Yh­teis­kun­ta­tie­tei­den ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Hän tutkii ajankohtaisia sosiaalisia ja ekologisia kysymyksiä taiteen keinoin ja ihmisen kehollisen maailmasuhteen näkökulmasta. Foster on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita taidekasvatuksesta, pedagogisesta tunnustuksesta ja ekososiaalisesta oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta sekä yhteistoimittanut kirjan Art, EcoJustice, and Education (Routledge 2019).

sami.jpeg-me

väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja

Sami Keto

Sami Keto on väitöskirjatutkija, tietokirjailija ja opettaja. Pääaineina opiskeluissaan hänellä on ollut ekologia ja kasvatustieteet. Vuonna 2022 ilmestyneessä tietokirjassaan Enemmän kuin sapiens – kasvu elonkirjon jäseneksi (Into Kustannus) Keto koostaa ihmisyyden kertomusta, jonka keskiössä on jäsenyytemme elonkirjossa. Aiemmin hän on tutkinut muun muassa empatiaa ja kirjoittanut yhdessä filosofi Elisa Aaltolan kanssa Empatia – Myötäelämisen tiede -tietokirjan (Into, 2017). Sami toimii mm. SPECS- ja Microbial Childhood -tut­ki­ja­kol­lek­tii­veis­sa ja Itä-Suomen yliopiston Kestävä hyvinvointi tutkimusryhmässä.

1670144701793_jani_kuva-me.JPG

Kas­va­tus­fi­lo­so­fian tutkija ja opettaja

jani pulkki

Jani Pulkki on kasvatusfilosofian tutkija ja opettaja. Hän on perehtynyt kilpailun kasvatuksellisiin ongelmiin

väi­tös­tut­ki­muk­ses­saan (2017) sekä hyve-etiikan, yh­teis­kun­ta­fi­lo­so­fian ja kontemplatiivisen pedagogiikan kysymyksiin. Tällä hetkellä hän keskittyy muotoilemaan ekososiaalisesta kasvatusfilosofiaa Koneen säätiön rahoittamassa Ekososiaalisen kasvatusfilosofian luonnos -hankkeessa (2019–2022). Vuonna 2021 Janille myönnettiin so­si­aa­li­pe­da­go­gii­kan dosentuuri Itä-Suomen yliopistosta, alana erityisesti ekososiaalinen kasvatusfilosofia. Pulkki toimii Tampereen yliopiston POISED-tutkimusryhmässä, SPECS-tut­ki­ja­kol­lek­tii­vis­sa sekä Itä-Suomen yliopiston Kestävä hyvinvointi tutkimusryhmässä.

TAH_logo2.png-me

KIITOS! 

Arto O. Salonen, Veli-Matti Värri ja Hannele Cantell.

Yh­teys­tie­dot

050 345 1847 (Raisa)

040 062 8292 (Sami

toimisto@eko­so­si­aa­li­nen­kas­va­tus.fi

Eko­so­si­aa­li­nen kasvatus

 #elämänverkkokurssi

Maksuton kurssi kaikille kestävästä hyvinvoinnista kiinnostuneille.

© Raisa Foster & Sami Keto, 2019